Villkor – Owlet Nordic

Villkor

Allmänna villkor

Uppdaterade senast den 18 September, 2020

Välkommen till Owlet Tack för ditt intresse för våra produkter och tjänster.

Vi erbjuder ett stort antal produkter med allt från förbrukningsvaror, webbplatser, mobilapplikationer, kundstöd och andra produkter och tjänster. Tillsammans kallar vi dessa produkter och tjänster för "Produkt" och "Produkter".

Följande allmänna villkor styr ditt bruk av produkterna. Vi hänvisar till dessa villkor som “Allmänna Villkor”. När vi använder “Owlet,” “vi,” eller “oss,” avser vi Owlet Baby Care Inc. såvida inte sammanhanget tyder på något annat.

Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor. Genom att köpa, installera, ladda ner eller på annat sätt ta dig in på eller använda våra produkter samtycker du till dessa Allmänna Villkor och ingår ett juridiskt bindande kontrakt gällande ditt bruk av våra produkter. Om du inte samtycker till dessa Allmänna Villkor ska du inte använda våra Produkter.

Eftersom våra produkter har många skepnader kan ytterligare villkor eller produktkrav gälla och de bifogas produkten i fråga. Dessa tillkommande villkor och produktkrav blir en del av ditt kontrakt med oss.

1. Konsumentprodukter

Våra produkter är konsumentprodukter, inte medicintekniska apparater. De är inte avsedda att användas som ett medicintekniskt hjälpmedel eller ersätta ett medicintekniskt hjälpmedel. De ska inte och är inte avsedda att användas till att ställa diagnos, bota, behandla, lindra eller förebygga någon sjukdom eller något hälsotillstånd, ej heller utreda, ersätta eller modifiera anatomin eller annan fysiologisk process.

Vårt mål är att tillhandahålla praktisk och korrekt information men vi gör inte rekommendationer, utfästelser eller försäkringar av något slag om någon produkt, information eller tjänster förutom vad som uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor. Det är inte meningen att precisionen hos de uppgifter som samlas in och presenteras genom våra produkter ska vara lika exakt som för medicinskteknisk utrustning eller vetenskaplig mätutrustning. VÅRA PRODUKTER ERBJUDER INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER ÅSIKTER. PRODUKTERNA SKA ENDAST BETRAKTAS SOM VÄGLEDANDE OCH UTGÖR INGEN ERSÄTTNING FÖR RÅD AV SJUKVÅRDSPERSONAL.

Ingen av våra produkter är avsedda för insats i nödsituationer. Om du tror att DU ELLER DITT BARN kan befinna er i en medicinsk nödsituation, kontakta omedelbart läkare eller räddningstjänsten. Strunta aldrig i råd från experter eller vänta med att söka hjälp på grund av information du får från våra produkter.

2. Användning av våra produkter

Korrekt användning. Missbruka inte våra produkter. Använd endast våra produkter för det ändamål de är avsedda för. Våra produkter är inga medicintekniska produkter. De kan inte och är inte heller till för att ställa diagnos, bota, behandla, lindra eller förhindra sjukdom eller hälsotillstånd eller för att utreda, ersätta eller modifiera anatomi eller annan fysiologisk process. De är konsumentprodukter avsedda att främja allmänt välbefinnande. Låt aldrig våra produkter ersätta föräldraansvaret, sunt förnuft eller lämplig sjukvård.

Om du använder någon av våra förbrukningsprodukter kan långvarig kontakt leda till hudirritation eller allergier hos vissa användare. För att minska hudirritation, följ våra enkla tips för mindre slitage: (1) håll det rent, (2) håll det torrt, (3) se till att det inte sitter för löst eller för hårt åt samt (4) byt fötter varje natt (vid användning av Smart Sock). För ytterligare information, besök vårt Hjälpcenter.

Gå inte in på våra produkter med en annan metod är gränssnittet och de instruktioner vi tillhandahåller. Använd endast våra produkter på lagenligt sätt vilket omfattar gällande exportlagstiftning och kontrollföreskrifter för återexport. Om du använder våra produkter på felaktigt sätt kan vi sluta att förse dig med produkter.

Åldersbegränsningar. Du måste vara minst 18 år för att kunna använda våra produkter. Genom att samtycka till dessa Allmänna Villkor säger du till oss att: (a) du är minst 18 år gammal; (b) du inte tidigare har blivit avstängd eller stoppad från att använda produkter; samt (c) att din registrering och ditt bruk av produkterna uppfyller kraven i lagstiftningen.

Ägandeskap; Innehav. Vi äger och driver våra produkter. Häri ingår varumärken, upphovsrätt, visuella gränssnitt, grafik, design, sammanställning, information, data, datorkod (vilket omfattar källkod eller objektkod), hårdvara, produkter, programvara, tjänster och alla andra element av produkterna. Ditt bruk av våra produkter ger dig inte ägandeskap till några immateriella rättigheter till våra produkter eller det innehåll du går in på. Vi förbehåller oss alla rättigheter till produkterna, som inte uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor.

Konton och registrering. För att få tillgång till funktioner i vissa av våra produkter måste man köpa den nödvändiga hårdvaran från oss eller en av våra auktoriserade distributörer eller registrera sig för att pröva systemet gratis under begränsad tidsperiod (vilket innebär att du kan använda produkten under en viss tid och sedan avslutas din rätt till användning av produkten).

Du måste också sätta upp ett konto för att komma åt vissa produktfunktioner. När du sätter upp ett konto kan det bli nödvändigt för dig att förse oss med viss information om dig och ditt barn (om du använder produkten till ditt barn eller ett barn du har ansvar för). Du samtycker till att tillhandahålla korrekt information och hela tiden hålla den informationen korrekt och uppdaterad.

När du sätter upp ett konto måste du skapa ett lösenord för att skydda det kontot. Håll ditt lösenord hemligt eftersom du har ansvaret för all aktivitet som pågår genom ditt konto. Om du tror att ditt konto inte längre är säkert, kontakta oss omedelbart på contact@owletcare.com.

Användarinnehåll. Om du väljer att förse oss med kommentarer, åsikter, förslag, meddelanden, omdömen, foton, videos, bilder eller annan information, ger du oss rätten att använda den informationen på vilket sätt det vara må och i vilket syfte som helst, vilket omfattar att förbättra våra produkter och skapa andra produkter och tjänster. Du samtycker dessutom till att endast förse oss med innehåll som tillhör dig, inte gör intrång på annans rättighet och inte är förtalande, vulgärt, trakasserande eller på annat sätt olämpligt.

Vi kan ta bort eller förhindra dig från att sätta upp innehåll som du äger oavsett orsak. Vi reagerar på information om påstått intrång mot upphovsrätten och släcker konton som upprepat gör intrång enligt den process som anges i USA. Digital Millennium Copyright Act.

Programvara. Om någon av våra produkter som du använder är programvara, tillhandahåller vi den programvaran med en personlig, icke-överföringsbar (vilket innebär att du inte kan ge programvaran till någon annan), royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda en objektkodkopia av programvaran. Denna licens är endast till för att möjliggöra det för dig att använda och åtnjuta produkternas funktioner i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja, hyra ut eller omvandla någon del av våra produkter eller försöka extrahera källkoden till någon programvara som ingår i våra produkter, såvida du inte har rätt att göra så enligt lagarna i ditt land eller om du har vårt skriftliga tillstånd att göra det.

Viss programvara som används i våra produkter kan erbjudas med en öppen källicens som vi ställer till ditt förfogande. Det kan finnas möjligheter i den öppna källkoden som uttryckligen kringgår vissa av dessa Allmänna Villkor.

3. Integritetspolicy och skydd av upphovsrätten

Vi behandlar de personuppgifter du förser oss med i enlighet med vår Integritetspolicy. När du använder våra produkter samtycker du till att vi kan använda de personuppgifter du förser oss med i enlighet med villkoren i vår Integritetspolicy.

Eventuella länkar till tredjeparts webbplatser i våra produkter tillhandahålls av praktiska skäl. Vi är inte ansvariga för innehållet eller någon av de åtgärder som vidtas av dessa tredjeparter.

4. Garantier och ansvarsfriskrivningar

Vi erbjuder våra produkter med en kommersiellt rimlig nivå av kunskap och omsorg. Vårt mål är att förse våra kunder med kvalitetsprodukter, men vi gör inga utfästelser om dessa produkter.

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ELLER TILLKOMMANDE VILLKOR SOM MEDFÖLJER EN INDIVIDUELL PRODUKT, GÖR VARKEN VI ELLER VÅRA LEVERANTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER NÅGRA SPECIELLA UTFÄSTELSER OM VÅRA PRODUKTER. VI GÖR T.EX. INGA UTFÄSTELSER NÄR DET GÄLLER VÅRA PRODUKTERS FUNKTIONALITET, TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET ELLER FÖRMÅGA ATT TILLFREDSSTÄLLA DINA BEHOV. VÅRA PRODUKTER LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK.

Läs om vår nöjdhetsgaranti och begränsade garanti för ytterligare information om vår nöjdhetsgaranti och begränsade garanti.

Du måste köpa våra produkter direkt från oss eller från någon av våra auktoriserade partners för att våra garantier ska gälla. Om du köper från någon annan gäller inte våra garantier.

HIPAA ansvarsfriskrivning

Vi tillhandahåller INTE "täckta hälsovårdstjänster", enligt definition i Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA"). All information som du förser oss med kommer INTE att betraktas som ”skyddad sjukvårdsinformation” på något sätt. Vi är inte skyldiga att hantera den informationen på det sätt som krävs av HIPAA. Du samtycker till att aldrig resa några HIPAA-krav mot oss.

5. Tvistlösning

Vårt mål är att förse dig med produkter som du kommer att få nytta av. Vi inser dock att det kan hända att du inte är nöjd med våra produkter. Vi är båda överens om att gör vårt bästa för att lösa eventuella tvister mellan oss på ett vänskapligt sätt.

Skiljedom

Om vi inte kan lösa problemet på ett vänskapligt sätt samtycker vi till att vi ska hänvisa tvisten till bindande skiljedom. Skiljedom är ett mindre formellt sätt att lösa tvister än en rättslig process i domstol och använder en neutral skiljedomare instället för en domare eller jury. Skiljedomren kan utmäta samma skadestånd och åtgärder som en domstol kan och har exklusiv befogenhet att lösa tvister som rör tolkningen, tillämpligheten eller verkställbarheten av detta bindande skiljedomsavtal.

Vi använder Internationella handelskammarens regler för skiljedom vid skiljeförfarandet. Du kan läsa om Internationella handelskammaren på https://iccwbo.org/ och deras skiljedomstjänster på https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/.

Det finns ett antal undantag till att hänvisa alla tvister till medling. Särskilt kan endera parten: (a) väcka en enskild talan vid en domstol för mindre mål; (b) resa en genomdrivningstalan i tillämplig federal, statlig eller lokal domstol om det finns möjlighet; (c) söka ett föreläggande i domstol till stöd för skiljeförfarande; eller (d) väcka talan i domstol i samband med ett intrång mot immateriella rättigheter.

DU FÖRSTÅR OCH INSER ATT VI BÅDA GENOM ATT SAMTYCKA TILL DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ÅSIDOSÄTTER RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG I DOMSTOL OCH MEDVERKAN I EN KLASSAKTION.

6. Ansvar för våra produkter

OM LAGEN TILLÅTER DET SKA VI OCH VÅRA LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER, INTE HÅLLAS SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR FÖRLORAD VINST, INKOMST ELLER DATA, EKONOMISKA FÖRLUSTER ELLER INDIREKTA, SPECIELLA, FÖLJD, EXEMPLARISKA ELLER STRAFFSKADOR.

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER DET SKA VÅRT OCH VÅRA LEVERANTÖRERS OCH DISTRIBUTÖRERS TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR KRAV I SAMBAND MED DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ELLER VÅRA PRODUKTER VILKET OMFATTAR FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VARA BEGRÄNSAT TILL DEN SUMMA DU HAR BETALAT OSS FÖR PRODUKTEN/PRODUKTERNA.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI ELLER VÅRA LEVERANTÖRER ELLER DISTRIBUTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELL FÖRLUST OCH SKADA SOM VI INTE RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETT.

7. Om dessa Allmänna Villkor

Vi kan gör ändringar på dessa Allmänna VIllkor eller tillkommande villkor som gäller produkten. Du bör regelbundet titta på dessa Allmänna Villkor. Vi sätter upp ändringar på dessa Allmänna Villkor på denna sida. Om du inte samtycker till de ändrade Allmänna Villkoren för en produkt bör du sluta att använda den produkten.

Om det skulle uppstå en konflikt mellan dessa Allmänna Villkor och de tillkommande villkoren ska de tillkommande villkoren gälla för den konflikten.

Dessa Allmänna Villkor utgör ett juridiskt kontrakt mellan oss. De utgör inga förmånsrättigheter för tredjeparter.

Om du inte håller dig till dessa Allmänna Villkor och vi inte vidtar åtgärder omedelbart innebär inte det att vår underlåtelse att agera betyder att vi ger upp rättigheten till något vi har rätt till (som t.ex. att lämna in en stämning i framtiden).

Om det visar sig att ett visst villkor inte går att genomdriva ska det inte påverka något annat villkor i dessa Allmänna Villkor.

Lagstiftningen i Utah, U.S.A., ska, med undantag för Utahs regler om lagkonflikt, gälla för tvister som uppstår på grund av eller i relation till dessa Allmänna Villkor eller våra produkter. Båda av oss är överens om att den uteslutande platsen för eventuell medling ska vara Salt Lake City, Utah, USA. I händelse av att någon av oss väcker talan som härrör ur eller relaterar till dessa Allmänna villkor eller våra produkter, är vi båda överens om att den kommer att prövas exklusivt vid de federala eller statliga domstolarna i Salt Lake City, Utah, USA och samtycker till den personlig behörigheten hos dessa domstolar.

För information om hur du kontaktar oss, se vår kontaktsida.

SEK